فرم درخواست همکارینام : *
نام خانوادگی : *
سن :
میزان تحصیلات :
*
سوابق شغلی :
آدرس :
تلفن :
تجارب : زبان انگلیسی کامپیوتر
ارسال رزومه :   
واحد مورد نظر :
امور اداری
تولید
آزمایشگاه و تحقیقات
امور مالی
خدمات

متن امنیتی :
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*