حاکمیت شرکتی

پیرو ماده 39 دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات ذیل در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت انجام پذیرفت.

  • کمک اقلام دارویی به نهادهای مردمی و انجمن های مردم نهاد (انجمن صرع و موسسات خیریه و ستاد اربعین) مستقیما و یا از طریق شرکتهای پخش دارویی طرف قرارداد 
  • اهدای محلول های ضدعفونی کننده و ماسک