صرفه جوئی در مصرف انرژی:

دربخش برق :جایگزینی لامپهای کم مصرف با لامپهای پرمصرف ، مدیریت مصرف و خاموشی دستگاههای غیر ضروری( از قبیل صنعتی و اداری ) در ساعات پیک مصرف، کاهش هزینه برق مصرفی بدلیل مدیریت مصرف برق شهری و تولید برق توسط ژنراتورها در ساعات پیک مصرف براساس توافقنامه با اداره برق، استفاده از بانکهای خازنی جهت ذخیره سازی برق، سامان دهی خطوط روشنائی در سطح شرکت .

در بخش تاسیسات : بازسازی دیگهای بخار و منبع کندانس جهت مدیریت در بخارهای برگشتی به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، جایگزینی کولرهای تکی و اسپیلت ها با هواساز مناسب ، مدیریت استفاده چیلرهای جذبی و تراکمی در فصول مختلف سال با توجه به اهمیت مصرف گاز و برق.

سیستم تصفیه فاضلاب:

 این شرکت مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب می باشد، آبهای تصفیه شده پس از انجام پایش های لازم و اطمینان از صحت روش تصفیه و دارا بودن رنج استاندارد، در مصارف آبیاری فضای سبز و شستشوی محوطه کارخانه جایگزین آب خام شده و مورد استفاده قرار میگردد، بدین ترتیب حجم قابل توجهی در میزان آب مصرفی صرفه جویی میگردد. پایش فاکتورهای شیمیایی و میکروبی از پساب خروجی به صورت فصلی توسط شرکت معتمد محیط زیست و آزمایشگاه شرکت لقمان و بررسی نتایج و رفع عدم انطباق .

آلودگی هوا:

بدلیل نوع تولیدات شرکت و طبق الزام GMP تهویه صنعتی شرکت توسط هواسازها ( سیستم چرخشی بسته) انجام می شود که بدین ترتیب نه تنها به سلامت هوای پاک کمک نموده ایم بلکه به میزان قابل توجهی از اتلاف انرژی جلوگیری شده است.

مدیریت پسماند :

با توجه به تولید انواع ضایعات ( اعم از خشک و تر) در شرکت، الگوی واحدی برای اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند در تامین سلامت و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها طبق برنامه زیر انجام شده است:

  1. جدا سازی پسماندهای قابل بازیافت از سایر پسماندها .
  2. جدا سازی پسماندهای تولید و دپوی موقت آنها .
  3. تخصيص مکان جهت دپوی پسماندها بطور موقت و استفاده بهينه و در صورت عدم استفاده مجدد، اقدام به امحاء مطابق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت.
  4. کارتن های بسته بندی غیر آغشته به مواد دارویی جهت بازیافت .
  5. مجهز نمودن کليه متصديان مشاغل خدماتی به وسائل حفاظت فردی مناسب.
  6. تحت پوشش قرار دادن کليه متصديان مشاغل خدماتی در برنامه مراقبت پزشکی.