ترویج و اجرای ورزش های تیمی و فردی در سطوح مختلف کارکنان شرکت.

انجام مسابقات ورزشی و فرهنگی به مناسبت های ویژه و اعیاد در سطوح مختلف.

انجام مسابقات کتاب خوانی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه.

 آموزش کلیه پرسنل در ارتباط با روش های پیشگیری از بیماریها کرونا توسط واحد HSE  ، تجهیز پرسنل واحدهای حراست، خدمات و HSE به تجهیزات حفاظت فردی مناسب از قبیل ماسک، دستکش، عینک، گان .

تهیه وتوزیع بروشورهای آموزشی و پخش فیلم های آموزشی مرتبط با بیماری کرونا درزمان سرو غذا وکانال های اطلاع رسانی شرکت.

تهیه لینک خود اظهاری روزانه سلامت و تشکیل گروه در پیام رسان داخلی با عضویت کلیه کارکنان به منظور اطمینان سلامتی.

آموزش پرسنل خدمات در ارتباط با نحوه جمع آوری پسماند و ضدعفونی سطل های زباله.