شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در سالهای اخیر موفق به اخذ گواهینامه ها ی زیر از شرکت های معتبر بین المللی Quality Austria و IQ-NET شده است: