متفورمین/گلیبنکلامید

قرص 500/2.5 و 500/5 میلی گرم

Content missing