کمک اقلام داروئی به نهادهای مردمی و انجمن های مردم نهاد( انجمن صرع وموسسات خیریه، ستاد اربعین) مستقیما یا از طریق شرکتهای پخش داروی طرف قرارداد.

انجام برنامه اهدای خون به صورت سالانه.