ایمی پنم-سیلاستاتین

250/250 و 500/500 میلی گرم

Content missing